Regulamin konkursu Przekonania o finansach w Gabinecie terapeuty

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Przekonania o finansach w Gabinecie terapeuty (dalej „Konkurs”) jest Agencja Marketingowa Agnieszka Gajewska ul. Racjonalizacji 5/122 02-673 Warszawa (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w tym udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator oraz osoby upoważnione przez Organizatora.

7. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tej ustawy.

§ 2
UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która jest pracownikiem Organizatora, w jakikolwiek sposób współpracuje z Organizatorem lub jest członkiem najbliższej rodziny Organizatora, gdzie za najbliższą rodzinę uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby przysposobione.

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, spełnia warunki wymienione w § 2 pkt. 1 i 2 Regulaminu, wyraża zgodę na udział i akceptuje warunki Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, w tym również regulaminu portalu Facebook, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a także jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest wejściówka na szkolenie “ Finanse w Gabinecie terapeuty” Które odbędzie się 19 maja w Warszawie – stacjonarnie. Organizator nagrodzi jednego uczestnika konkursu.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani wymiany na nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Zrzekając się Nagrody traci możliwość jakichkolwiek do niej roszczeń.

4. Zwycięzca zobowiązuje się do powiadomienia organizatora o swoim uczestnictwie w Konkursie, lub ewentualnej rezygnacji najdalej do dnia 12 maja 2023r.

§ 4
MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/MindnessRGP/  zamieszczonego pod nazwą „Przekonania o finansach w Gabinecie terapeuty” (dalej „Post Konkursowy”).

2. Konkurs rozpoczyna się 18 kwietnia 2023r. wraz z publikacją Posta Konkursowego i potrwa do 8 maja 2023 r. do godziny 23.59.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 maja 2023r. na profilu: https://www.facebook.com/MindnessRGP/.

§ 5
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Praca konkursowa musi mieć formę komentarza pod  Postem Konkursowym (dalej „Praca Konkursowa”).

3. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie komentarza z odpowiedzią na pytanie – Jakie przekonania w temacie finansów przeszkadzają mi, aby zarabiać więcej?

4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną Pracę Konkursową.

5. Nadesłane Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu będzie skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac Konkursowych, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

8. Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą Organizator oraz jego współpracownicy, zatwierdzi zwycięzcę konkursu – autora posta który zdobył najwięcej reakcji ( polubień w postaci reakcji pod komentarzem , kciuka lubserduszko) https://www.facebook.com/MindnessRGP/ .

9. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w ciągu 2 dni od momentu ogłoszenia wyników w celu przekazania nagrody.

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu, powinny być zgłaszane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora kontakt@mindness.pl najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika tj. nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy: zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, Regulaminem lub regulaminem portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, w warstwie tekstowej lub graficznej); podejmują działania z wykorzystaniem konta / profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont / profili osób trzecich lub ingerują w mechanizm działania konkursu.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r. i obowiązuje do dnia przekazania Nagrody zwycięzcy Konkursu.

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na profilu Organizatora w portalu Facebook, tj. pod adresem: https://www.facebook.com/MindnessRGP/

Skontaktuj się

Ewa Goś Jeśli interesuje Cię współpraca z Mindness, to opisz nam swoje potrzeby w poniższym formularzu, a my damy Ci znać, jak możemy pomóc. Jeśli wolisz rozmawiać - na Twój telefon czeka Ewa Goś - nasza asystentka, która udzieli wszelkich informacji.
     

    Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Agencja marketingowa Agnieszka Gajewska. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.

    blank